Former Students

Ph.D. Students

 • Not Yet …

Master Students

 • Yang Cai (EE’18, TBD)

 • Pan Li (EE’15, UIUC)

Undergraduate Students

 • Tiancheng Yu (EE’18, TBD)

 • Chenzhi Mao (EE’18, TBD)

 • Ji Wu (EE’17, Cornell)

 • Jianyu Wang (EE’17, CMU)

 • Zihang Cheng (EE’16, USC)

 • Fengyu Zhou (EE’16, Caltech)

 • Siyi Yang (EE’16, UCLA)

 • Bo Hu (EE’15, Yale University)

 • Boshuang Huang (EE’15, Cornell University)

 • Kaiqing Zhang (Automation’15, UIUC)

 • Hong Hu (Automation’15, Harvard University)

 • Yanjun Han (EE’15, Stanford University)

 • Yuan Deng (CS’15, Duke University)